Toegankelijk

De kinderopvang maakt het mogelijk dat zo’n 600.000 huishoudens arbeid en zorg op een goede manier kunnen combineren, en dat ruim 900.000 kinderen op een goede manier worden opgevangen en zich sociaal-emotioneel en cognitief kunnen ontwikkelen. De huidige corona crisis heeft laten zien hoe belangrijk de kinderopvang is voor ouders en kinderen, en hoe innovatief, creatief en flexibel de kinderopvangsector is. Citaat: Ministerie SZW Aanbiedingsbrief reflectie kinderopvangstelsel.

Keuze dichtbij huis

Met bijna 9.000 locaties dag- en peuteropvang en 7.500 bso-locaties verdeeld over zo’n 11.000 afzonderlijke locaties, is er een fijnmazig netwerk van kinderopvang in Nederland, waarbij binnen een straal van een kilometer van huis er 2,5 locaties zijn. Afstand en gemak zijn belangrijke criteria bij de keuze van opvang. Marktwerking maakt differentiatie en innovatie mogelijk waardoor ouders de keuze kunnen maken voor het soort kinderopvang dat het beste bij het gezin en de gezinssituatie past ten aanzien van onder andere type opvang, flexibiliteit en openingstijden.

 

Gelijke kansen

Naast het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en arbeidsparticipatie is het vergroten van gelijke kansen een belangrijke doelstelling van kinderopvang. Om dat effectief te doen is het van belang de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat de toegankelijkheid voor diegene die het het hardst nodig hebben vergroot wordt. Het onderstaande beeld laat zien dat het niet gaat om iedereen hetzelfde te bieden, allen hetzelfde krukje, maar dat gelijkheid pas kan ontstaan als de groep die het hoogste krukje nodig heeft, die ook krijgt.

 

Met het stimuleren van voorschoolse voorzieningen via de Gemeenten en de kinderopvangtoeslag wordt ruim 89 % van de peuters van 2,5 tot 4 jaar via een fijnmazig netwerk bereikt.

Universeel Toegankelijk

Kinderopvang in andere landen is universeel toegankelijk en kinderen gaan pas op een leeftijd van zes jaar naar de basisschool.

Werkende ouders hebben in Nederland recht op kinderopvangtoeslag. Niet-werkende ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. In Nederland maken kinderen van laagopgeleide ouders het minste gebruik van kinderopvang. Dit patroon is consistent met het patroon van arbeidsmarktparticipatie van ouders: die is lager naarmate het opleidingsniveau lager is. Het is een probleem dat dit verschil in Nederland groot is, aangezien kinderopvang ervoor kan zorgen dat kinderen met een achterstand een betere startpositie krijgen op de basisschool. De SER pleit voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen, een betere kwaliteit van kinderopvang, en sluitende dagarrangementen. In een universeel systeem van kindvoorzieningen zijn er geen aparte regels voor kinderen met een achterstand. Een aanvulling op het SER-advies is, naast het wegnemen van financiële en administratie drempels, een wijkgerichte benadering die laagopgeleide ouders bij de opvang betrekt, dat kan ouders het vertrouwen geven dat hun kind baat heeft bij kinderopvang.  Naar een stabiel stelsel van kinderopvang SEO 2020

 

De sector in cijfers

De kinderopvang op ruim 16.000 locaties wordt aangeboden door ca 3.000 aanbieders, waarvan 89% houders zijn van 1 tot 10 locaties. Van de aanbieders zijn zo’n 27% not-for-profit organisaties,  op basis van het aantal kindplaatsen is het aandeel ca 50 %.

Het sectorrapport van het Waarborgfonds Kinderopvang geeft een overzicht van de kerncijfers van de sector en de ontwikkeling daarvan over de afgelopen jaren. De verhoging van de gemiddelde personeelslasten in 2019 is het resultaat van de invoering van de Wet IKK en heeft gevolgen voor de solvabiliteit en rentabiliteit.

Werken in de kinderopvang

De medewerkers in de kinderopvang zijn een belangrijke factor in de geboden kwaliteit. Bij het vergoten van toegankelijkheid is het van belang dat het aantal medewerkers in de kinderopvang gelijkelijk mee groeit met de vraag. Inmiddels is het aantal werknemers toegenomen tot 108.000, zij werken gemiddeld 25 uur per week en de gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Circa 95% van de medewerkers is vrouw, dat percentage is hoger in de dagopvang aangezien mannen vooral in de bso werken. Het aanvangsalaris van een gediplomeerde pedagogisch medewerkers is € 2128 per maand op basis van 36 uur. Meer informatie: Wie werken er in kinderopvang – Kinderopvang werkt

 

 

Actueel