It takes a village to raise a child

SER: Een kansrijke start voor alle kinderen

De SER doet de volgende aanbevelingen voor de komende kabinetsperiode:

− Het realiseren van een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang
per week voor alle jonge kinderen. Dit betekent concreet het loslaten van de
arbeidseis voor 2 dagen, allereerst voor kinderen in de leef tijd van 0 tot 4 jaar. Via
een concreet op te stellen stappenplan zal ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een
financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week moeten
worden gerealiseerd. Bij deze stappen dient rekening te worden gehouden met de
vereiste capaciteit en kwaliteit en prioriteit worden gegeven aan kinderen met een
achterstand, omdat daar de maatschappelijke baten het grootst zullen zijn. De
stappen hoeven in de uitvoering geen volgtijdelijk karakter te hebben; stappen
kunnen worden gecombineerd of eerder worden gezet dan andere.
− Het realiseren van een betaalbaar aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij
vooral voor de lage en middeninkomens de betaalbaarheid wordt vergroot en de
marginale druk kan worden verlaagd.
− Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de bso en het realiseren van sluitende
dagarrangementen voor kinderen van 4 jaar en ouder. Daarbij gaat speciale
aandacht uit naar kinderen met een achterstand.
− Het realiseren van een transparant en eenvoudig financieringssysteem.
Doel van deze aanvullende overheidsinvesteringen in de kinderopvang is het bevorderen
van gelijke kansen, brede talentontwikkeling ook voor kinderen van niet-werkende
ouders en het stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders. Daartoe dient het
stelsel toegankelijker, betaalbaarder en eenvoudiger te worden gemaakt.

SER Een kansrijke start voor alle kinderen